ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.meriam.bg

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които www.meriam.bg предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

НАВИГАЦИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


ДОСТАВКА ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКА


КАК ДА ПАЗАРУВАМ ОНЛАЙН?


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 www.meriam.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.meriam.bg, приета и потвърдена посредством телефон или електронна поща.

Чл. 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Рото-БГ“ ЕООД наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.meriam.bg. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ
1. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;
2. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А) Права и задължения на Клиента:
Чл. 6. (1) Клиентът има право:
– да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
– да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.meriam.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
– да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл.
– да получава информация относно статуса на собствената си поръчка (ако иска клиента по телефона или имейл);
-Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени вреди.
Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;
Чл. 8. Клиентът се задължава:
– да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
– да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
– да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
– да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.
Б) Права и задължения електронен магазин ввв.мериам.bg
Чл. 9 Рото-БГ ЕООД има право:
– да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
– по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
– да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
– да изпраща на Клиента, при изразено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
– има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
– по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Рото-БГ” ЕООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.
Чл. 10. „Рото-БГ” ЕООД гарантира предлагането на фабрично нови продукти.
Чл. 11. „Рото-БГ” ЕООД се задължава:
– да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
– да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.meriam.bg, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.meriam.бг. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.
(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.
(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.meriam.bg и настоящите Общи условия.
(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.meriam.bg и настоящите Общи условия.

ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС.
(2) Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока или при избор на цвят и размер от продукт.

Чл. 14. Плащането по направената поръчка се извършва по един от следните начини (избира се при изпращането на онлайн поръчка):
1. Чрез банков превод: получавате допълнителна информация;
2.Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж). Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

Чл. 14.(1) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.

ДОСТАВКА ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКА

Всички поръчки се изпращат с куриер до врата (адрес) на получателя или до офис на куриер (Еконт Експрес или Д и Д Експрес). Цената на доставка до офис е по-ниска от тази до адрес на получателя.

Тарифа за куриерски услуги от ДиД експрес с отстъпка:

-За първа зона, градове с офис на ДиД експрес:

 • До 0.200 кг = 4.00 лв.
 • От 0.200 кг – 2 кг = 5.00 лв.
 • От 2 кг – 5 кг = 6.20 лв.
 • От 5 кг – 8 кг = 7.20 лв.
 • От 8 кг – 12 кг = 8.70 лв.
 • От 12 кг – 15 кг = 10.80 лв.
 • От 15 кг – 20 кг = 11.50 лв.
 • За всеки пореден кг над 20 кг по 0.40 лв.

-За втора зона, градове без офис на ДиД експрес:

 • До 0.200 кг = 5.90 лв.
 • От 0.200 кг – 2 кг = 7.50 лв.
 • От 2 кг – 5 кг = 8.00 лв.
 • От 5 кг – 8 кг = 10.20 лв.
 • От 8 кг – 12 кг = 12.00 лв.
 • От 12 кг – 15 кг = 14.00 лв.
 • От 15 кг – 20 кг = 15.50 лв.
 • За всеки пореден кг над 20 кг по 0.45 лв.

Цената за доставката се изчислява в зависимост от теглото на поръчаните продукти. Доколко искате точна цена за доставка, свържете се с нас.

Цената на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти, и към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. 

ВНИМАНИЕ! Посочените цени не са точни. Променят се според населеното място, цената на горивото и сумата на наложения платеж.

-Доставката е за сметка на получателя.

При изпращане на поръчката в полето „Допълнителна информация“ можете да посочите куриер и дали до Врата или до Офис на куриер. Доколко не сте посочили, Рото-БГ ЕООД избира кой доставчик ще достави Вашата поръчка (взето в предвид за най-евтина възможна доставка).

-На посочения имейл получавате потвърждение че поръчката е получена и общо цената на поръчаните продукти, но без цена за доставка.
-Всички поръчки в онлайн магазинa се потвърждават по телефона.

Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.
Ако Клиентът не уведоми Доставчика стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Разходите по връщането на стоките са за сметка на клиента.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

Настоящият договор (поръчка-заявка) се прекратява в следните случаи:
– с неговото изпълнение;
– по взаимно съгласие на страните
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
– в други предвидени случаи.

Цветовете на стоките, показани в сайта www.meriam.bg зависят от настройките на Вашия монитор.

Помощ: Как да пазарувам онлайн?